وەزارەتی تەندروستی - حکومەتی هەرێمی کوردستان

به‌یان/بریارماندا به‌ گۆرینی ناوی (به‌رێوه‌به‌رایه‌تی بانکی سه‌ره‌کی خوێن) بۆ (به‌رێوه‌به‌رایه‌تی سه‌نته‌ری گواستنه‌وه‌ی خوێن) له‌ فه‌رمانگه‌ی ته‌ندروستی سلێمانی

به‌یان/بریارماندا به‌ گۆرینی ناوی (به‌رێوه‌به‌رایه‌تی بانکی سه‌ره‌کی خوێن) بۆ (به‌رێوه‌به‌رایه‌تی سه‌نته‌ری گواستنه‌وه‌ی خوێن) له‌ فه‌رمانگه‌ی ته‌ندروستی سلێمانی


 

                                                    

 

بهپێی (ماددهی شهشهم /برگهی دووهم) لهیاسای وهزارهتی تهندروستی ههرێمی کوردستان ژماره‌ (15) ی سالی 2007 وهلهبهر بهرژهوهندی گشتی وهبهپێی بهرنامهی وهزارهتمان لهپێناو پێشکهش کردنی خزمهت گوزاری لهبواری تهندروستی و چارهسهرکردن بۆ گشت هاولاتیان و دانیشتوانی کوردستان. بریارماندا بهگۆرینی ناوی (بهرێوهبهرایهتی بانکی سهرهکی خوێن) بۆ (بهرێوهبهرایهتی سهنتهری گواستنهوهی خوێن) لهفهرمانگهی تهندروستی سلێمانی. لهرۆژی دهرچوونی ئهم بهیانه‌.